The Passing of Tomas Remeikis

Our thoughts and prayers are with Audrius Remeikis and his family. The renowned scholar, prolific Lithuanian history and politics author, and Lithuania Freedom Prize nominee, Tomas (Thomas) Remeikis will be laid to rest today. We will post links to his books, research and articles, on our website in the next week along with those of Prof. Miniotaite and other scholars.

From www.draugas.org:

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. birželio 23 d. Čikagoje, sulaukęs 78 metų, mirė visuomenininkas, politologas, mokslininkas A † A Prof. dr. TOMAS REMEIKIS. Gimė 1934 m. gruodžio 7 d. Lietuvoje. Kilo iš Varlaukio/Skliausčių kaimo. Antrajam pasauliniam karui besibaigiant, su šeima pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. atvykęs į JAV apsigyveno Cicero, IL, kur baigė Morton gimnaziją. 1963 m. University of Illinois at Urbana-Champaign apgynė daktaratą iš politinių mokslų. Profesoriavo St. Joseph’s – Calumet College, Gary IN. Buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys, lietuviškos spaudos bendradarbis, skautas (priklausė skautams akademikams ir ,,Šunų skilčiai”), dirbo kitose lietuviškose bei profesinėse organizacijose. Vilniaus universiteto garbės daktaras. Studijos ,,Opposition to Soviet Rule in Lithuania 1945–1980” bei kitų leidinių autorius. 2002 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi…. A. a. Tomas Remeikis bus pašarvotas penktadienį, birželio 28 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, Lemont, IL. Atsisveikinimas – 7 val. v. Atsisveikinti su velioniu laidojimo namuose bus galima ir šeštadienį, birželio 29 d. 9:30 val . r. Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, birželio 29 d. 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont. A.a. Tomo Remeikio palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje ir Varlaukio kapinėse Lietuvoje. Vietoj gėlių prašome aukoti Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui arba Vydūno Fondui, kuriame fil. dr. Tomo Remeikio atminimui sukurtas specialus fondas.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic